EURÓPSKY VÝZNAMNÉ BIOTOPY NA SLOVENSKU

6,00€

Andrea Viceníková, Pavol Polák, P. (eds.), ŠOP SR v spolupráci s DAPHNE, 2003

Farebná publikácia určená všetkým záujemcom o ochranu prírody približuje 66 biotopov európskeho významu nachádzajúcich sa na Slovensku. Opis biotopov sprevádzajú ilustračné fotografi e, informácia o ohrozenosti biotopu, výber typických druhov a mapa s výskytom biotopu na Slovensku.

Price: 6,00€