Publikácie na stiahnutie


ODBORNÉ PUBLIKÁCIE


Monitoring rastlín a biotopov európskeho významu v Slovenskej republike. Výsledky a hodnotenie za roky 2013 – 2015.

Šefferová Stanová, V., Galvánková, J., Rizman, I., (eds.), 2015. Monitoring rastlín a biotopov európskeho významu v Slovenskej republike. Výsledky a hodnotenie za roky 2013 – 2015. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. 300 s.

Monitoring of plants and habitats of Community interest in the Slovak Republic, Results and assessment in the period of 2013 – 2015.

Šefferová Stanová, V., Galvánková, J., Rizman, I. (eds.), 2015. Monitoring of plants and habitats of Community interest in the Slovak Republic, Results and assessment in the period of 2013 – 2015. Banská Bystrica: State Nature Conservancy of the Slovak Republic. 300 pp. ISBN 978-80-8184-023-4

Publikácia obsahuje výsledky z monitoringu druhov a biotopov európskeho významu, ktorý bol realizovaný v rokoch 2013-2015. Pri každom druhu a biotope je uvedená jeho stručná charakteristika, fotografia druhu aj biotopu, informácia o trvalých monitorovacích plochách, metóda monitoringu a mapa zobrazujúca stav druhu na trvalých monitorovacích plochách. Graficky sú znázornené výsledky monitoringu týkajúce sa kvality populácie ako aj syntetické hodnotenie stavu druhu. Pre každý druh a biotop sú uvedené aj najčastejšie sa vyskytujúce negatívne vplyvy a ohrozenia. Spracované je aj hodnotenie a poznámky k výsledkom monitoringu.

 


 

Monitoring živočíchov európskeho významu v Slovenskej republike. Výsledky a hodnotenie za roky 2013 – 2015.

Janák, M., Černecký, J., Saxa, A., (eds.), 2015. Monitoring živočíchov európskeho významu v Slovenskej republike. Výsledky a hodnotenie za roky 2013 – 2015. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. 300 s. ISBN 978-80-8184-020-3

Monitoring of animal species of Community interest in the Slovak Republic, results and assessment in the period of 2013 – 2015

Janák, M., Černecký, J., Saxa, A., (eds.), 2015. Monitoring of animal species of Community interest in the Slovak Republic, results and assessment in the period of 2013 – 2015. Banská Bystrica: State Nature Conservancy of the Slovak Republic. 300 pp. ISBN 978-80-8184-022-7

Publikácia obsahuje výsledky z monitoringu druhov a biotopov európskeho významu, ktorý bol realizovaný v rokoch 2013-2015. Pri každom druhu a biotope je uvedená jeho stručná charakteristika, fotografia druhu aj biotopu, informácia o trvalých monitorovacích plochách, metóda monitoringu a mapa zobrazujúca stav druhu na trvalých monitorovacích plochách. Graficky sú znázornené výsledky monitoringu týkajúce sa kvality populácie ako aj syntetické hodnotenie stavu druhu. Pre každý druh a biotop sú uvedené aj najčastejšie sa vyskytujúce negatívne vplyvy a ohrozenia. Spracované je aj hodnotenie a poznámky k výsledkom monitoringu.

 


 

Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu mokraďových biotopov

Šefferová Stanová V. (ed.) 2015. Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu mokraďových biotopov. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, 200 pp.

Publikácia poskytuje prehľad jednotlivých modelov a mokraďných biotopov, ktoré sú v nich zahrnuté. Každý model poskytuje ucelenú informáciu o ekológii jednotlivého biotopu, jeho rozšírení na Slovensku, trendoch a  ohrozeniach a  odporúča aktívny manažment, obnovný manažment, sumarizuje ekologické a manažmentové nároky špecifických druhov flóry a fauny. Navrho-vané postupy na manažment a obnovu prírodnej hodnoty biotopu poskytujú informácie o vhodnom režime obhospodarovania pre každý biotop, a to na základe aktuálnych vedeckých poznatkov zo Slovenska, ale aj z Európy.

 

 

 
Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu biotopov
- verzia Sj:

Management models for grassland habitats - verzia Aj

Šefferová Stanová, V., Plassman Čierna M. (eds. 2011): Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu biotopov.DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 41 s.

Publikácia vyšla v spolupráci s Botanickým ústavom SAV a poskytuje prehľad jednotlivých modelov a biotopov, ktoré sú v nich zahrnuté, sumár vhodných manažmentových opatrení, ako aj zaradenie biotopov v rámci siete Natura 2000 a Katalógu biotopov Slovenska. Publikácia je jedným z výsledkov projektu Manažmentové modely pre travinné biotopy.

 

 

 
Aluviálne lúky rieky Moravy titulka

Aluviálne lúky rieky Moravy - význam, obnova a manažment

Šeffer, J. & Stanová, V. (eds.) 1999. Aluviálne lúky rieky Moravy - význam, obnova a manažment. DAPHNE - Centrum pre aplikovanú ekológiu, Bratislava, 187 s.

Aluviálne lúky rieky Moravy je odborná publikácia sumarizujúca výsledky týkajúce sa biodiverzity, významu, obnovy a manažmentu nivy Moravy. Výsledky boli získané v rámci viacerých projektov realizovaných organizáciou DAPHNE v období rokov 1993-1999 v tomto území. V publikácii nájdete okrem iného aj informácie aj o hydrológii, histórii údolnej nivy ako aj historických zmenách priestorových štruktúr v danom území, ďalej o vegetácii v lúčnej nive atď. Nechýbajú ani poznatky týkajúce sa obnovy, manažmentu či ekonomického hodnotienia aluviálnych lúk.
Katalóg biotopov titulka

Katalóg biotopov Slovenska

Stanová, V., Valachovič, M. (eds.), 2002: Katalóg biotopov Slovenska. DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 225 s.

Publikácia obsahuje popri metodike mapovania biotopov pre potreby prípravy programov starostlivosti najmä opisy jednotlivých typov biotopov, ktoré nachádzame na Slovensku. Tie sú zoradené do 13 formačných skupín. Opisy jednotlivých typov biotopov obsahujú stručné, ale výstižné informácie o fytocenológii, štruktúre a ekológii, druhovom zložení a výskyte. Katalóg obsahuje tiež prehľady európsky a národne významných biotopov a veľmi cenné prevodové tabuľky, ktoré umožňujú prevod rôznych, dosiaľ používaných systémov klasifikácie biotopov na Slovensku na systém použitý v katalógu.

Rašeliniská Slovenska titulkaRašeliniská Slovenska

Stanová, V. (ed.), 2000: Rašeliniská Slovenska. DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 194 s.

Kniha predstavuje prehľad súčasného stavu poznatkov o ochrane a stave biodiverzity rašelinísk na Slovensku. Je rozdelená do troch častí. Úvod podáva prehľad o súčasnom rozložení rašelinísk v krajine a o metodických a teoretických aspektoch výskumu rašelinísk. Hlavnou častou je prehľad výskytu a opisu typov rašelinísk v rôznych geografických regiónoch krajiny. Zhrnutie obsahuje vysvetľujúci slovník rašelinísk a predstavuje počiatočnú databázu slovenských rašelinísk vytvorenú z prehľadu pripraveného rôznymi špecialistami a ochrancami prírody.

Významné botanické územia titulkaVýznamné botanické územia na Slovensku

Galvánek, D. (ed.), 2007: Významné botanické územia na Slovensku. DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 51 s.

V publikácii nájdete návrh siete Významných botanických území na Slovensku, ktorý pokrýva viac ako 13 % územia štátu ako aj popis navrhovaných územi. Publikácia je výsledkom projektu IPA (Important Plant Areas - Významné botanické územia), ktorého cieľom bola práve identifikácia najvýznamnejších a najhodnotnejších botanických lokalít v rámci Slovenska. Projekt sa okrem Slovenska realizoval aj v ďalších 6 krajinách strednej a východnej Európy.

 

 

INFORMAČNÉ BROŽÚRYSprievodca rozumným hospodárením - mokré lúky titulkaSprievodca rozumným hospodárením - mokré lúky

Čierna, M., Viceníková, A., Čárska, H., Galvánek, D., 1999: Sprievodca rozumným hospodárením - Mokré lúky. DAPHNE - Centrum pre aplikovanú ekológiu, Bratislava, 28 s.

Brožúrku populárnou formou sprístupňuje vznik, význam a funkcie mokrých lúk ako aj ich rozmanitosť na Slovensku. Zároveň poukazuje na to, čo škodí mokrým lúkam, ako sa o ne starať, ako ich obnovovať, aký zisk prináša rozumné využívanie krajiny, čo hovorí zákon a akým spôsobom podporuje tradičné hospodárenie Európska únia. Je určená najmä poľnohospodárom, ochrancom prírody i širšej verejnosti s hlbším záujmom o ochranu prírody.

 


LETÁKYBelianske lúky - titulkaBelianské lúky - prírodná perla Spiša

Vydal Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, 2009

Leták sprostredkúva informácie o projekte zameranom na starostlivosť o vzácne slatinné rašelinisko Belianske lúky, ktoré je posledným väčším rašeliniskom v regióne Spiša a zároveň najväčším slatinným rašeliniskom na území Slovenska.

Ekologická obnova Kláštorských lúk - titulkaEkologická obnova Kláštorských lúk

Vydal Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, 2009

Leták sprostredkúva základné informácie o revitalizácii vzácnej mokrade Kláštorské lúky, ktorá je zaradená medzi územia európskeho významu známe pod názvom Natura 2000 a je tiež zapísaná v Zozname mokradí, ktoré majú medzinárodný význam (ramsarskélokality) ako súčasť Mokradí Turca.

Ekologická obnova údolia Olšavice - titulkaEkologická obnova údolia Olšavice

Vydal Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, 2008

Leták sprostredkúva informácie o úspešnej revitalizácii údolia Olšavice s dopadom na ochranu obce pred povodňami.


Ekologická obnova rašelinísk pri Spišskej Belej (leták)
Ekologická obnova rašelinísk pri Spišskej Belej

Vydal Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, 2008

Leták prezentuje projekt revitalizácie dvoch vyťažených rašelinísk - Trstinné lúky a Krivý kút , ktoré sa nachádzajú v katastri mesta Spišská Belá. Verejnosť oboznamuje aj s významom rašelinísk v súvislosti so zmierňovaním klimatických zmien a súčasne dáva do pozornosti novovybudovaný oddychovo-vzdelávací areál na Krivom kúte.Keď sa povie mokraď - titulkaKeď sa povie mokraď

Vydal Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

Leták je určený širokej verejnosti, školám i žiakom, ktorým sa snaží priblížiť význam, funkcie i ohrozenie mokradí.


Náučný chodník Belianske lúky - titulkaNáučný chodník v NPR Belianske lúky

Vydal Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, 2009

V materiály nájdete informácie o Národnej prírodnej rezervácii Belianske lúky, nachádzajúcej sa v podtatranskom regióne. Na siedmych stranách, ktoré korešpondujú so siedmimy náučnými tabuľami osadenými v NPR Belianske lúky, nájdete informácie o rašeliniskách v podtatranskej kotline ako aj o samotnej lokalite. Oboznámi vás s jej významom, históriou, i živočíchoch a rastlináchm, ktoré je tu možné pozorovať.

 Železná Studienka - titulkaŽelezná studienka - sprievodca prírodnými zaujímavosťami

Vydal Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

Leták je určený návštevníkom karpatských lesov v okolí Bratislavy, ktorým sprostredkúva prírodné zaujímavosti lokality Železná studienka. Je robený hravou formou, aby zaujal najmä deti.


Úloha mokradí v manažmente riečnych povodí - titulkaÚloha mokradí v manažmente riečnych povodí

Vydal DEF (Dunajské environmentálne fórum), 2006, 4s.

Leták je určený vodohospodárom i širšej verejnosti. Obsahuje základné informácie o význame mokradí a ich úlohe pri manažmente vodných zdrojov. Nájdete v ňom aj základné ciele Rámcovej smernice o vodách, týkajúce sa mokradí.


Voda je život - leták pre verejnosť - titulkaVoda je život - Ako s ňou zaobchádzate vy?

Vydal Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, VÚVH, SAŽP, 2012 v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 "Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode", ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.

Informačný leták určený širokej verejnosti je zameraný na zvyšovanie povedomia o význame vody. Obsahuje jednoduchý dotazník, kde si môžete otestovať ako s ňou zaobchádzate v každodennom živote.
Voda je život - leták pre obce- titulkaVoda je život - Voda a obec.

Vydal Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, VÚVH, SAŽP, 2012 v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 "Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode", ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.

Informačný leták je určený predovšetkým zástupcom samospráv. Informuje o dôležitej úlohe samospráv pri ochrane vôd, sumarizuje legislatívu súvisiacu s ochranou vôd a dáva do povedomia možné finančné zdroje zamerané na ochranu vôd.
Voda je život - leták pre poľnohospodárov - titulkaVoda je život - Čistá voda, zdravé potraviny.

Vydal Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, VÚVH, SAŽP, 2012 v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 "Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode", ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.

Informačný leták je určený najmä poľnohospodárom. Poskytuje informácie o správnej poľnohospodárskej praxi a upozorňuje na oblasti, ktoré sú označené citlivé a zraniteľné z hľadiska citlivosti na nutrienty. Dáva do pozornosti legislatívu, vzťahujúcu sa na ochranu vôd pred znečistením a finančné zdroje zamerané na opatrenia v poľnohospodárstve, ktoré vedú k ochrane a zlepšeniu stavu vodných tokov.


NÁUČNÉ CHODNÍKY


 

Nivou MoravyMETODICKÉ MATERIÁLY PRE PEDAGÓGOVAKK tvorba modelu - titulkaAlpsko karpatský koridor - ekologické siete v praxi: Model alpsko - karpatskej krajiny

(nepublikované, Daphne, 2012)

V materiály nájdete postup na zhotovenie edukačnej pomôcky: interaktívneho 3D modelu alpsko - karpatskej krajiny spolu s edukačným programom, ktorého cieľom je hravou formou oboznámiť deti s problematikou úbytku biodiverzity zapríčineného rozdrobovaním biotopov a poukázať na význam budovania ekologických sietí. Model umožňuje pomerne náročnú tému jednoducho a hravo sprístupniť deťom.

 Omaľovánka o vode - titulka

Vodný svet v obrázkoch - omaľovánka

Vydal Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, VÚVH, SAŽP, 2012 v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 "Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode", ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+.

Maľovanka je určená predškolákom a žiakom 1. stupňa základných škôl. Cieľom je priblížiť deťom hravou formou rôzne podoby vody, jej význam v prírode, v našich domácnostiach a upozorniť na jej znečisťovanie. Obrázky, básničky a úlohy sprostredkúvajú príbeh detí vody, ktoré počas roka putujú od prameňa až do mora a oboznamujú sa s vodnými obyvateľmi. Maľovanku môžu využiť pri práci s deťmi nielen pedagógovia ale aj rodičia.
Ponorme sa do vodných tajomstiev - titulná strana

Ponorme sa do vodných tajomstiev

Príručka pre 1. stupeň základných škôl.

Menkynová, J., 2012: Ponorme sa do vodných tajomstiev. Príručka pre 1. stupeň základných škôl. Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 37 s. + 20 s. pracovné listy.

Vydané v spolupráci s VÚVH a SAŽP v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 "Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode", ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.

Metodická príručka je zameraná na význam vody pre život ako aj nevyhnutnú potrebu vodou šetriť a chrániť ju. Obsahuje päť tém, ktoré prihliadajú na učebné osnovy v primárnom vzdelávaní. Okrem teoretickej časti obsahuje viaceré námety na aktivity a 20 pracovných listov, ktoré majú pedagógom pomôcť hravou formou sprístupniť tému deťom.

 Plagát Voda je život  pre I. stupeň ZŠPlagát Voda je život - pre 1. stupeň základných škôl

Chrenková, V., Magdová, M., Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2012, plagát - formát A0

Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 "Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode", ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.

Plagát priamo súvisí s príručkou pre 1. stupeň "Ponorme sa do vodných tajomstiev" a slúži ako interaktívna edukačná pomôcka, ktorá dopĺňa témy rozpracované v príručke. Učiteľovi napomôže pri vysvetľovaní vodného cyklu, súvislostí štyroch ročných období, význame vody pre život človeka, rastlín a živočíchov a taktiež objasňovaní príčin znečisťovania vôd.

 


 

Vodný svet pod lupou - titulná strana

Vodný svet pod lupou

Príručka pre 2. stupeň základných škôl.

Immerová, B., 2012: Vodný svet pod lupou. Príručka pre 2. stupeň základných škôl. Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 42 s. + 20 s. pracovné listy

Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 "Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode", ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.

Metodická príručka pozostáva zo štyroch kapitol, prostredníctvom ktorých sa dozviete, prečo má voda množstvo neuveriteľných vlastností a ako ovplyvňujú život v nej. Posledná kapitola je venovaná šetreniu a znečisťovaniu vody. Okrem teoretickej časti nájdete v príručke námety na aktivity a 20 pracovných listov, ktoré majú pedagógom pomôcť hravou formou sprístupniť tému deťom.

 


 

Plagát Voda je život  pre II. stupeň ZŠPlagát Voda je život - pre 2. stupeň základných škôl

Chrenková, V., Magdová, M., Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2012, plagát - formát A0

Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 "Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode", ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.

Plagát priamo súvisí s príručkou pre 2. stupeň "Vodný svet pod lupou" a slúži ako interaktívna edukačná pomôcka, ktorá dopĺňa témy rozpracované v príručke. Obsahuje rôzne zadania a hry, ktoré sa týkajú problematiky znečisťovania vôd a námety na diskusiu so žiakmi.

 Na každej kvapke záleží - titulka

Na každej kvapke záleží

Príručka pre učiteľov stredných škôl

Chrenková, M., Vranovská, A., 2012: Na každej kvapke záleží. Príručka pre učiteľov stredných škôl. Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, VÚVH, Bratislava, 48 s. + 20 s. pracovné listy

Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 "Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode", ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.

Metodická príručka určená pre učiteľov stedných škôl približuje vodu ako prírodné prostredie a sprostredkúva informácie aj o jej ochrane i rozumnom využívaní, o jej prepojení na klimatické zmeny ako aj námety, ako byť k vode šetrnejší a ohľaduplnejší. Okrem teoretickej časti obsahuje námety na aktivity vrátane pracovných listov pre žiakov.

 Plagát Voda je život  pre stredné školyPlagát Voda je život - pre stredné školy

Chrenková, V., Magdová, M., Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2012, plagát - formát A0

Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 "Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode", ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.

Plagát priamo súvisí s príručkou pre stredné školy a slúži ako interaktívna edukačná pomôcka, ktorá dopĺňa témy rozpracované v príručke. Obsahuje námety na diskusiu so študentmi.
AttachmentDátumSize
Súbor MM_mokrade_web.pdf14/04/16 3:12 pm5.49 MB