Ciele

Projekt LIFE+ prispeje k ochrane prioritných biotopov a posilneniu sústavy Natura 2000 v projektovom území prostredníctvom aktívnej ochrany endemických panónskych slanomilných a pieskomilných biotopov európskeho významu, a to realizáciou obnovného manažmentu a zlepšením a udržaním ich priaznivého stavu. Informovaním verejnosti o význame týchto jedinečných biotopov sa určite zlepšia šance na ich prežitie v dlhodobom horizonte. Cieľom je predovšetkým zabezpečenie dlhodobej ochrany týchto jedinečných biotopov, preto projekt zahŕňa dôležitý komponent spolupráce s obcami, v ktorých okolí sa tieto vzácne biotopy nachádzajú a predstavenie ich významu verejnosti.

Navštívne našu informačnú stránku o slaniskách a pieskoch pre verejnosť:  www.perlypodunajska.sk


 

SlaniskáBokrošské slanisko

Slaniskové biotopy patria medzi najohrozenejšie biotopy v celoeurópskom meradle, v rámci európskej legislatívy sú zaradené k európsky významným biotopom v kategórii prioritných. Napriek tomu, že na Podunajskej nížine zaberali v 50-tych rokoch slaniská relatívne veľkú rozlohu, približne 8300 ha, do súčasnosti sa zachovali už iba zvyšky na ploche cca 500 ha. Tie sú viac či menej negatívne ovplyvnené ľudskou činnosťou a postupne zanikajú.

Viac informácií nájdete v dokumente "Manažmentový model pre biotopy slaných pôd".

Projekt je zameraný na ochranu nasledovných prioritných biotopov slanísk:

1340* Vnútrozemské slaniská

Slané oká predstavujú najviac zasolené miesta na slaniskách. Územie európskeho významu Bokrošské slanisko.

1530* Panónske slané stepi a slaniská

 

 

 

Piesočné dunyPiesky na lokalite Líščie diery

Viate piesky patria medzi najohrozenejšie biotopy v celoeurópskom meradle, v rámci európskej legislatívy sú zaradené k európsky významným biotopom v kategórii prioritných. Vápnité panónske piesky sa na Slovensku nachádzajú na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Zatiaľ čo na začiatku 20. storočia boli piesky stále ešte rozšíreným biotopom nížin, tak v súčasnosti sa jeho rozloha dramaticky zmenšila opatreniami na stabilizáciu pieskov, zalesňovaním a intenzívnym poľnohospodárstvom. Mnohé pieskové duny boli úplne zničené ťažbou piesku.

Viac informácií nájdete v dokumente "Manažmentový model pre viate piesky".

 

Prioritný biotop panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch na lokalite Líščie diery. V popredí je kavyľ piesočný.

Projekt je zameraný na ochranu nasledovných prioritných biotopov piesočných dún:

6120* Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch

6260* Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch

91N0* Panónske topoľové lesy s borievkou

 

 

Údaje o projekte

Trvanie projektu: 1.9.2011 - 31.12.2016

Celkové náklady: 2 367 530 €

Príspevok Európskej komisie: 1 773 280 € (74,9%)

Príspevok žiadateľa a partnerov: 594 250 € (25,1%)