Nákup a prenájom pôdy

Šurianske slaniskáNákup alebo dlhodobý prenájom pozemkov je najefektívnejší a často jediný možný spôsob implementácie ochranárskych aktivít na súkromných pozemkoch. Očakávame, že 30 ha bude možné zakúpiť a 20 ha bude prenajatých v rámci projektu.

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

Dosiahnuté výsledky:

 • Pripravené boli ponuky na nákup alebo dlhodobý prenájom, ktoré boli zaslané vlastníkom strategických parciel a následne s nimi boli zahájené rokovania.
 • S vlastníkmi pôdy boli prerokované možnosti odkúpenia ako aj dlhodobého prenájmu pôdy. Zároveň boli prediskutované aj možnosti výmeny pôdy za pôdu na iných lokalitách, ktoré sa javia pre mnohých vlastníkov najschodnejšou cestou.
 • Odkúpených bolo celkovo 19,5 ha:
  • 12,7 ha v SKUEV Kamenínske slaniská.
  • 6,8 ha v SKUEV Panské lúky
 • Od mesta Komárno bolo prenajatých 20,6 ha pôdy v SKUEV Pavelské slanisko a Komárňanské slanisko. Zmluva s mestom bola podpísaná v apríly 2014.

Uvedený nákup a prenájom pôdy sa vzťahuje k parcelám lokalizovaným priamo v projektovom území. V prevažnej miere sa jedná o pozemky s najhodnotnejšími časťami v týchto projektových lokalitách. Na týchto plochách sa už realizovala obnova, alebo pastva, prípadne sa plánuje realizovať v blízkej budúcnosti.

 • Okrem hore uvedených hektárov sa podarilo zakúpiť 0,11 ha úrodnej pôdy mimo projektových lokalít a to v katastri obci Tvrdošovce (v blízkosti SKUEV Panské lúky). Táto pôda bude ešte počas projektu vymenená za pôdu na projektovej lokalite. S relevantnými vlastníkmi už prebiehajú rokovania.
2015 - leto 2016
 • V SKUEV Kamenínske slanisko bolo zakúpených 34.7 ha, v SKUEV Nesvadské piesky 4.2 ha a v SKUEV Pavelské slanisko 1.4 ha.
 • V prípade SKUEV Pavelské slanisko a Nesvadské piesky sa všetka nadobudnutá pôda nachádza priamo v projektových územiach. V prípade SKUEV Kamenínske slaniská sa menšia časť zakúpenej plochy nachádza mimo projektového územia a je určená na výmenu s plochami nachádzajúcimi sa priamo v SKUEV. V tejto súvislosti už prebehli jednania s vlastníkmi a detaily kontraktov sú diskutované s relevantnými vlastníkmi. K prvej výmene pozemkov dôjde v priebehu roku 2016 a výmena všetkých pozemkov mimo SKUEV sa uskutoční ešte do konca projektu.
 • V prípade SKUEV Mostové bola v auguste 2016 podpísaná so súčasným vlastníkom zmluva o budúcom predaji, predmetom ktorej bola kľúčová parcela o rozlohe 20.3 ha. Zmluva obsahovala okrem iného aj záväzný časový harmonogram pre vypracovanie a realizáciu kontraktu, tak aby k jeho uskutočneniu došlo ešte pred ukončením projektu.