Natura 2000

NATURA 2000 je názov siete chránených území v štátoch Európskej únie. Hlavným cieľom siete NATURA 2000 je snaha chrániť európske prírodné dedičstvo. Sieť chránených území NATURA 2000 zabezpečuje ochranu najvzácnejších ohrozených druhov rastlín, živočíchov a prirodzených biotopov v Európskej únii. Prostredníctvom ochrany druhov a biotopov európskeho významu prispieva k zachovaniu európskej biodiverzity.

Právny základ pre vytvorenie siete NATURA 2000 poskytujú dve európske právne normy:

Smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Smernica o vtákoch)

Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Smernica o biotopoch).

Tieto dve smernice predstavujú najkomplexnejšie legislatívne normy v ochrane prírody na svete.

Sieť NATURA 2000 tvoria dva typy území:

osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) - vyhlasované na základe smernice o biotopoch - v národnej legislatíve: územia európskeho významu - pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území.

Chránené vtáčie územia (CHVÚ) sú navrhnuté podľa Smernice o vtákoch; na Slovensku tak vznikla nová kategória chránených území.

Územia európskeho významu (ÚEV) sú navrhnuté podľa Smernice o biotopoch; po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území.

Viac informácií nájdete na stránke Štátnej ochrany prírody SR.