Ochranárske aktivity

 

C.1:  Obnovný manažment slanísk

C.2:  Obnovný manažment pieskových dún

C.3:  Zlepšenie hydrologického režimu slanísk

C.4: Odstránenie nepôvodných inváznych druhov drevín na pieskových dunách

C.5: Obnova a manažment biotopov slanísk a pieskov prostredníctvom tradičného pasenia

 


 

C.1:  Obnovný manažment slanísk

Na väčšine lokalít neprebieha žiadna forma hospodárenia, sú opustené a je na nich nahromadené veľké množstvo biomasy. Navrhovaný obnovný manažment zahŕňa výruby stromov a kríkov, mulčovanie, bránenie, kosenie, hrabanie a následné odstránenie biomasy z lokalít.  Cieľom je upraviť lokality tak, aby bolo možné ich pravidelné využívanie pasením alebo kosením.

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

Dosiahnuté výsledky:

Do konca októbra 2016 bol obnovný manažment na slaniskových biotopoch realizovaný celkovo na 379.9 ha.

2011 - 2015 

 • Manažmentový zásah na lokalite Panské lúky - Ráczovo jazeroVo väčšine lokalít bolo na slaniskách zistené dlhodobé odorávanie z chránených území. V tejto súvislosti boli kontaktovaní príslušní poľnohospodári. Po upozornení na platný stupeň ochrany boli s nimi dohodnuté podmienky obnovného manažmentu odoraných plôch - na častiach lokalít sa jednalo o ponechanie na prirodzenú obnovu a na časti lokalít sa jednalo o obnovu zatrávnením.
 • 4 lokality boli kompletne pripravené na pastvu a pravidelné kosenie (ÚEV Pavelské slanisko, Bokrošské slanisko, Mostové, Komárňanské slanisko).
 • Obnovný manažment bol zabezpečený na dostatočnej rozlohe na 4 lokalitách (ÚEV Pri Orechovom rade, Panské lúky, Šurianske slaniská, Kamenínske slaniská).
 • Celkovo bol obnovný manažment zabezpečený na 248,4 ha. 1 ha bol pokosený ručne. Ak to bolo potrebné, napr. v prípade potlačenia inváznych a dominantných rastlín, bol obnovný manažment realizovaný opakovane.

 

Dosiahnuté výsledky podľa lokalít

 

ÚEV Mostové - Od začiatku projektu bola každý rok pokosená prakticky celá lokalita (22,5 ha), vrátane odstránenia biomasy.


ÚEV Pavelské slanisko
-
Obnovný manažment bol zabezpečený na celej lokalite (18,5 ha). Pozostávalo z nasledovných aktivít:

 • Odstránenie krovín a inváznych drevín na 16,1 ha.
 • V roku 2012 a 2013 bolo pokosených v severnej časti územia 2,4 ha vrátane odstránenia biomasy. Najhodnotnejšia časť územia (0,5 ha) bola pokosená ručne, čomu predchádzalo pomulčovanie plochy v roku 2012, kedy sa odstraňovali ručne z plochy aj dreviny.
 • Za účelom potlačenia dominantnej trávy - smlzu (Calamagrostis epigejos) a menej chutných bylín v severnej časti územia boli použité kombinované metódy. Nespasené plochy so smlzom (Calamagrostis epigejos), ktorý ovce najmä v dospelom veku nespásajú pre jeho nízku stráviteľnosť, boli pomulčované ešte pred kvitnutím/tvorbou semien, a to 2x v priebehu roku 2014. Hoci tráva zmladila, mladé výhonky boli ľahšie spásateľné ovcami a to vďaka nižšiemu obsahu sekundárnych metabolitov. Vďaka tomuto bola tráva ďaleko efektívnejšie potlačená ako by to bolo v prípade len samotného spásania. Výsledkom je, že abundancia smlzu na lokalite výrazne poklesla, čím sa vytvoril priestor pre rast halophytov.
 • Ručne boli odstraňované byliny s tŕňmi a byliny obsahujúce jedovaté látky, ako sú pichliač (Cirsium sp.), durman obyčajný (Datura stramonium) a blen čierny (Hyoscyamus niger). Pokiaľ to bolo možné, boli tieto rastliny odstraňované aj s koreňmi.
 • Kríky a stromy boli odstránené aj z niekdajšej ílovej jamy v západnej časti lokality a to na ploche 2,5 ha s cieľom obnoviť spásané a periodicky zaplavované plytké brehy, ktoré sú biotopmi pre viaceré kriticky ohrozené halofyty.ÚEV Komárňanské slanisko
-
V západnej časti lokality, na ploche 8 ha boli v roku 2004 odstránené kroviny a stromy. Solitérne stromy a kry boli na ploche ponechané, aby zabezpečovali tieň pasúcim sa zvieratám. 12,2 ha nachádzajúcich sa vo východnej a v centrálnej časti lokality bolo pomulčovaných a pripravených pre pravidelné kosenie a spásanie.


Obnovný manažment na lokalite Pri Orechovom radeÚEV Pri Orechovom rade
-
Obnovný manažment sa realizoval na celej lokalite (1,7 ha), pričom pozostával z nasledovných aktivít:

 • Odstraňovanie inváznych drevín - hlošiny úzkolistej (Eleagnus angustifolia) a agátu bieleho (Robinia psedoaccacia) ako aj odstraňovanie druhov - zlatobyľ (Solidago sp.), pohánkovec (Fallopia sp.), kustovnica cudzia (Lycium barbarum), pričom bola použitá kombinovaná metóda kosenia, ošetrovania zmladencov herbicídom a mulčovanie.
 • Východná časť lokality bola pripravená pre pastvu, a na zvyšnej časti bolo dohodnuté kosenie s miestnym farmárom. Odstránenie inváznych druhov v tejto časti lokality bolo realizované v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a vlastníkom pozemkov - ŽSR, ktorý súhlasili s pokračovaním odstraňovania inváznych druhov.

 

ÚEV Komárňanské slanisko - V západnej časti lokality, na ploche 8 ha boli v roku 2004 odstránené kroviny a stromy. Solitérne stromy a kry boli na ploche ponechané, aby zabezpečovali tieň pasúcim sa zvieratám. 12,2 ha nachádzajúcich sa vo východnej a v centrálnej časti loklaity bolo pomulčovaných a pripravených pre pravidlené kosenie a spásanie.

 

Odtraňovanie krovín na Bokrošskom slanisku

ÚEV Bokrošské slanisko - Na celej ploche (10,2 ha), pôvodne silne zarastenej, boli odstránené kroviny a kry. Zmladené výhonky boli potlačené mulčovaním. Byliny s tŕňmi boli odstránené ručne, a pokiaľ to bolo možné tak aj s koreňmi. Plochy so zlatobyľom (Solidago sp.) boli taktiež pomulčované a ručne pokosené. Od roku 2015 prebieha na lokalite pastava.  Od roku 2015 sa na ploche realizuje pastva.

 

ÚEV Kamenínske slaniská - Obnovný manažment bol zabezpečený na 109 ha. Pozostával z:

 • Odstránenia inváznych drevín a krov na ploche 67 ha.
 • Zrovnania mravenísk na ploche 20 ha a obnova pastvy na ploche 26,5 ha v spolupráci s miestnym farmárom.
 • Na jeseň 2015 boli odstránené dreviny a kry aj na ďalších 16 ha v západnej časti lokality.

 

ÚEV Šurianske slaniská - V severnej časti územia sa podarilo obnoviť na 54 ha pastvu vďaka spolupráci s miestnym farmárom. Na niektorých miestach boli odstránené mraveniská. Miestny farmár súhlasil s postupnou obnovou celej lokality Akomáň (približne 40 ha).

 

Regenerácia plochy na Panských lúkach

ÚEV Panské lúky

 • Na 5 ha pokosenej plochy, v severnej časti lokality, bol zrealizovaný obnovný manažment. Pozostával okrem iného z rozorania povrchovej časti pôdy. Realizoval sa v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a družstvom Tvrdošovce.
 • Ruderálne druhy, ktoré sa následne na ploche začali objavovať, boli odstránené. Na ploche bolo rozptýlené seno (spolu so semenami), získané z porastu dobre zachovaných častí lokality.
 • Vďaka týmto zásahom bola regenerácia obnovenej časti veľmi rýchla a na ploche sa objavili v hojnom počte aj niektoré z kriticky ohrozených halofytných druhov, ako loboda pobrežná (Atriplex littoralis). Čo do početnosti vzrástla aj populácia druhov gáfrovka ročná (Camphorosma annua) (CR) a astrička panónska (Tripolium pannonicum) (EN).

 

ÚEV Panské lúky - časť Ráczovo jazero

 • Na lokalite boli zrovnané mraveniská a v spolupráci s miestnym farmárom sa podarilo obnoviť kosenie na celej časti tejto lokality (3.4 ha).
 • Na brehoch Ráczovho jazera (cca 0,5 ha) bola v lete 2012 a dva krát v roku 2013 ručne pokosená trstina, s následným odstránením biomasy. Trstina invázne preniká na miesta, kde rastú najmenej tri kriticky ohrozené druhy - skrytka ostnatá (Crypsis aculeata), mrlík slanomilný (Chenopodium chenopodioides), bahienka šašinovitá (Heleochloa schoenoides). Po kosbe je trstina preukazne tenšia a na miestach kde bola monodominantnou rastlinou začal po zásahoch rásť mrlík slanomilný (Chenopodium chenopodioides).
 • Obnova populácie ohrozenej skrytky ostnatej (Crypsis aculeata)Na záchranu poslednej známej populácie druhu pakolenec slanomilný (Spergularia marina) pred zánikom bola v roku 2012 vykonaná záchranná akcia. Miesto s výskytom tohto druhu na Ráczovom jazierku bolo zahádzané stavebným odpadom zo susedného pozemku. Po upozornení bol materiál v hrúbke cca 50 cm z chráneného územia odstránený. Po tomto zásahu sa na lokalite objavilo niekoľko desiatok jedincov tohto ohrozeného druhu.
 • Veľmi dobré výsledky sa podarilo získať po tom, ako bola v roku 2012 na lokalite experimentálne odstránená vrchná časť pôdy na ploche 100 m2. Jednalo sa o plochu, kde dominovali len trávy a prakticky žiadne halofyty. V roku 2013 sa na ploche objavila skrytka ostnatá (Crypsis aculeata), halofyt akútne ohrozený vyhynutím. Jednalo sa o veľmi povzbudivý výsledok, vzhľadom na to, že na celom Slovensku bolo v roku 2013 len 70-80 jedincov (z čoho polovica práve vďaka aktivitám projektu). V roku 2014, sa následne objavilo na lokalite cca 400 jedincov skrytky ostnatej. Tento počet predstavuje 80-90% jedincov súčasne známych zo Slovenska. Taktiež sa tu vytvorilo spoločenstvo slanísk Crypsidetum aculeatae, ktoré sa na Slovensku nevyskytovalo niekoľko rokov. Na ploche boli zaznamenané aj ďalšie vzácne druhy ako bahienka šašinovitá (Heleochloa schoenoides) (CR) mrlík slanomilný (Chenopodium chenopodioides).

Iné relevantné ochranárske opatrenia realizované na projektových lokalitách:

 • Ešte v období pred začiatkom projektu, boli niektoré časti projektových lokalít zničené ilegálnym rozoraním. Farmári, ktorí boli za situáciu zodpovední, boli konfrontovaní s touto skutočnosťou a súhlasili s obnovou rozoranej plochy ako aj pokrytím nákladov na jej obnovu. Obnova sa realizovala dvoma spôsobmi. Tam, kde to bolo možné, bola pôda ponechaná na samovoľnú obnovu. Avšak na miestach, kde salinita pôdy nebola dostatočná a nedostatočná bola aj semenná banka halofytov, boli vysiate krátko žijúce trávy, ktoré mali zabrániť  zarasteniu plochy burinami, inváznymi druhmi a červenou ďatelinou. Predpokladá sa, že dokážu tolerovať podmienky na lokalitách len počas 2-5 rokov a postupne by mali byť nahradené halofytmi. Prípravu pôdy ako aj vysiatie zabezpečili zodpovedné farmy, pričom projekt uhradil náklady na semená tráv. Celkovo sa podarilo obnoviť 11,6 ha rozoraných slanísk (SKUEV Kamenínske slaniská 7,7 ha, SKUEV Pavelské slaniská 1,5 ha, SCI Mostové 1,2 ha, SKUEV Bokrošské slanisko 0,5 ha a SKUEV Komárňanské slanisko 0.7 ha).
 • Z piatich projektových lokalít (SKUEV Pavelské slanisko, SKUEV Komárňanské slanisko, SKUEV Pri Orechovom rade, SKUEV Kamenínske slaniská, SKUEV Bokrošské slanisko) bolo odstránených  9 ilegálnych skládok odpadu. Skládky boli odstránené v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a miestnymi samosprávami.
 • Na niektorých lokalitách predstavovalo potenciálnu hrozbu aj nekontrolované rozhadzovanie prikrmovacích zmesí poľovníkmi. Z tohto dôvodu boli kontaktovaní zástupcovia miestnych poľovníckych združení, ktorí následne súhlasili s odstránením, prípadne redukovaním plôch na prikrmovanie, ktoré sa nachádzajú na projektových lokalitách. Dohodu sa podarilo dosiahnuť v SKUEV Mostové, SKUEV Pavelské slanisko, SKUV Komárňanské slanisko a Bokrošské slanisko.

 

Október 2015 -  2016

 • V tomto období bol obnovný manažment realizovaný na 9 projektových lokalitách a to na celkovej rozlohe 310.42 ha. Manažment zahŕňal: odstraňovanie pionierskych drevín a krovín, odstraňovanie inváznych drevín (za použitia injektážnej metódy), mechanické a ručné kosenie, mulčovanie (vrátane mulčovania nespásaných plôch a inváznych rastlín pred zakvitnutím), bránenie a odstraňovanie ilegálnych skládok odpadu. Jednotlivé typy obnovného manažmentu realizovaného na konkrétnych lokalitách sú uvedené v tabuľke:

Projektové lokality - SKUEV

Realizované ochranárske opatrenia

Rozloha (ha)

Kamenínske slaniská

Odstraňovanie pionierskych drevín a krovín, kosenie, mulčovanie, odstraňovanie inváznych drevín.

76

Komárňanské slanisko

Kosenie, mulčovanie, odstraňovanie ilegálnych skládok, odstraňovanie inváznych drevín.

11.9

Mostové

Kosenie, mulčovanie nespásanej vegetácie.

22.5

Pavelské slanisko

Odstraňovanie pionierskych drevín, mulčovanie nespásanej vegetácie, bránenie.

18.5

Pri Orechovom rade

Odstraňovanie inváznych drevín, mulčovanie, ručné kosenie.

1.5

Šurianské slaniská

Mulčovanie, bránenie, odstraňovanie inváznych drevín.

74

Panské lúky

Bránenie, odstraňovanie inváznych drevín a krovín.

64

Síky

Bránenie

32

Bokrošské slanisko

Mulčovanie, odstraňovanie inváznych drevín.

10

CELKOVO

310.4

 

Harrowing

 • V októbri 2016 bolo na lokalite SKUEV0096 Šurianské slaniská obnovených 29 ha slaniskových biotopov. Obnova bola realizovaná v severnej časti lokality, ktorá bola v značnej miere zarastená krovinami a dominantnými trávami (prevažne smlzom). Ďalším negatívnym faktorom bola aj prítomnosť a rozširovanie sa inváznej dreviny pajaseňa žliazkatého a hlošiny úzkolistej. Pokiaľ by sa použila na potlačenie týchto druhov len pastva, nebolo by to postačujúce. Dominantné trávy a značná časť drevín boli odstránené mulčovaním. Kombinácia spásania a mulčovania sa ukázala v porovnaní s čistou pastvou ako ďaleko efektívnejšia metóda pri potlačovaní dominantných tráv. Potvrdili to aj výsledky z viacerách slaniskových lokalít.  Invázne dreviny boli odstránené metódou kmeňovej injektáže.
 • Predpokladali sme, že do konca septembra 2016 bude manažment zrealizovaný na 379 ha slaniskových biotopov. Cieľ sa podarilo naplniť, kedže celková plocha slaniskových biotopov, na ktorých prebiehala obnova činila koncom októbra 2016 - 379.9 ha.
 • Obnovené manažmentové aktivity, ktoré je potrebné realizovať na projektových lokalitách (ako je kosenie, mulčovanie nespásanej vegetácie, kontrola inváznych  rastlín...) budú zabezpečené aj v ďalšom období. Rovnako budú zakomponované aj do manažmentu lokalít po skončení projektu.

 


 

C.2:  Obnovný manažment pieskových dún

Kosenie Chotínskych pieskovAktivita je zameraná na vytváranie obnažených plôch a umožnenie pohybu pieskov, výrub drevín a odstránenie biomasy. Aktivita vytvorí vhodné podmienky pre budúci manažment územia tradičnými postupmi obhospodarovania, predovšetkým pasením a kosením, a prispeje tak k dosiahnutiu priaznivého stavu psamofytných biotopov európskeho významu.


Partner zodpovedný za realizáciu:
ŠOP SR

Dosiahnuté výsledky:

2011 - september 2015

 • V rámci realizácie tejto aktivity sa konalo niekoľko návštev a stretnutí s vlastníkmi a užívateľmi pôdy SKUEV Nesvadské piesky, Chotínske pieky a Marcelovské piesky. Počas nich boli prediskutovaná lokalizácia plánovaných manažmentových opatrení a zároveň sa podarilo získať od vlastníkov súhlasy na kosenie, bránenie, mulčovanie, odstraňovanie stromov a pôdnych bariér.
 • Výsledky boli spracované do verejného obstarávania, a po jeho vyhlásené bol z uchádzačov vybraný dodávateľ. Zmluva s ním obsahuje všetky aktivity súvisiace s obnovným manažmentom, vrátane bránenia, kosenia, odstránenia pôdnych bariér ako aj časový harmonogram aktivít. Externý dodávateľ začal s prácami na lokalitách v roku 2014.
 • Niektoré manažmentové opatrenia realizovali pracovníci Štátnej ochrany prírody v spolupráci s relevantnými samosprávami. Aby bol zabezpečený priaznivý stav biotopov, začalo sa s odstraňovaním inváznych druhov už v roku 2011, hoci plánovaný začiatok aktivity bol až v apríly 2013.

Október 2015 - 2016

 • Odstraňovanie inváznych drevín bolo realizované na ploche 7.1 ha.
 • Ilegálne skládky odpadu boli odstránené na ploche 0.1 ha.
 • Celkovo bolo pokosených 6.58 ha.


Detailne:

2011 - september 2015

I. Štátna ochrana prírody v spolupráci s miestnymi komunitami realizovala nasledovné manažmentové opatrenia:

Pokosená plocha so smlzom na lokalite Marcelovské piesky


ÚEV Nesvadské piesky – časť Líščie diery
 • V rámci tejto aktivity sa zrealizovalo niekoľko terénnych obhliadok za účelom plánovania a prípravy obnovných aktivít v jednotlivých lokalitách.
 • Na lokalite ÚEV Nesvadské  piesky a ÚEV Marcelovské piesky boli odstránené nelegálne skládky odpadov z celkovej plochy 0,5 ha.
 • Na rozlohe 0,8 ha bol odstránený pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima).
 • Pokosených bolo 0,5 ha, ktoré boli zarastené ruderálmi a inváznymi rastlinami.
 • Pokosená bola plocha o rozlohe 0,5 ha, na ktorej bola predtým odstránená pôdna bariéra, s cieľom zabrániť zarasteniu plochy ruderálnymi druhmi.

ÚEV Nesvadské piesky - časť Kaplnka

 • Odstránené boli výhonky agátu bieleho (Robinia pseudoacacia) a javorovca jaseňolistého (Negundo aceroides).
 • Pokosené boli plochy zarastené inváznymi a ruderálnymi druhmi na ploche 1 ha.
Aplikácia herbicídov

ÚEV Marcelovské piesky

 • Zásah sa realizoval na rozlohe cca 3,5 ha. Na ploche 1,5 ha bola zlikvidovaná biomasa (august – september 2012, jún – október 2013). Na rozlohe cca 1,5 ha boli v časti PR Mašan pokosené plochy so smlzom (Calamagrostis epigeios) (august 2012,  júl a október 2013).
 • Skládka odpadu bola odstránená z plochy 1,1 ha.
 • Agát biely (Robinia pseudoacacia), vrátane výhonkov, bol odstránený na ploche 3,5 ha.
 • Pokosené boli plochy (1 ha), ktoré boli zarastené inváznymi a ruderálnymi druhmi.
 • 1,13 ha, na ktorých bol odstránený pôdny substrát bolo pokosených s cieľom zabrániť ich zarastaniu ruderálnymi druhmi.

ÚEV Marcelovské piesky - časť Mašan

 • Agát biely (Robinia pseudoacacia), vrátane výhonkov, bol odstránený na ploche 1,5 ha.
 • Skládka odpadu bola odstránená z plochy 1,5 ha.
 • Pokosených bolo 1,5 ha zarasteného smlzom (Calamagrostis epigeios).

ÚEV Chotínske piesky - z plochy o rozlohe 2 ha bol odstránený agát.

Mechanické odstraňovanie výmladkov

 

II. Externý dodávateľ realizoval nasledovné manažmentové opatrenia:

ÚEV Nesvadské piesky - časť Líščie diery

ÚEV Marcelovské piesky - časť Marcelovské piesky

 • Na ploche 1,13 ha (cca 1213 m3) bol odstránený pôdny substrát a na 0,25 ha bola realizovaná celková úprava plochy.

 • Na ploche 2,9 ha boli odstránené výmladky agátu (Robinia pseudoacacia).
 • Z plochy 1,1 h bola odstránená skládka odpadov.

ÚEV Marcelovské piesky - časť Mašan

Aplikácia herbicídov na invázne dreviny

 • Pomulčovaných bolo 1,5 ha travinnej vegetácie.
 • Pokosené boli plochy zarastené smlzom (Calamagrostis epigeios) na ploche 1,25 ha
 • Z plochy 1,25 ha bola odstránená biomasa

ÚEV Chotínske piesky

 • Odstránená bola stromová bariéra pozostávajúca z 607 jedincov agátu (Robinia pseudoaccacia).
 • Odstránené boli výhonky agátu (Robinia pseudoacacia) z plochy 0,6 ha.
 • Na ploche 0,47 ha boli odstránené kroviny.
 • Na ploche 1,43 ha bolo pokosených a pobránených 1,43 ha.
 • Z plochy 2,5 ha bola odstránená biomasa.

 

Október 2015- 2016

ÚEV Nesvadské piesky (časť Líščie diery)

 • Kosenie parciel zarastených ruderálnymi a inváznymi druhmi bolo realizované na ploche 1.8 ha, na ktorej bola v roku 2015 odstránená vrchná časť pôdy. Po realizácií opatrení bola plocha oplotená a začalo sa na nej pásť.
 • Na ploche 0.8 ha boli ošetrené výhonky agátu bieleho metódou sprejovania herbicídom.

ÚEV Nesvadské piesky (časť Pri kaplnke)

 • Na ploche 0.3 ha boli ošetrené výhonky agátu bieleho metódou sprejovania herbicídom.
 • Pastva a odstránenie biomasy boli realizované na parcelách o celkovej rozlohe 0.5 ha.

ÚEV Marcelovské piesky (časť NR Marcelovské piesky)

 • Na parcelách zarastených ruderálnymi a inváznymi rastlinnými druhmi bolo realizované kosenie na celkovej rozlohe 1.6 ha. Jednalo sa o plochy, na ktorých bola v roku 2015 odstránená vrchná vrstva pôdy.
 • Na ploche 3.1 ha bolo realizované ošetrenie výhonkov agátu bieleho pomocou metódy sprejovania herbicídom.
 • Odstránenie nepôvodného druhu brestovca západného (Celtis occidentalis) bolo zrealizované na ploche 0.3 ha.
 • Na ploche 0.1 ha bola odstránená v spolupráci s miestnou komunitou skládka odpadu.

ÚEV Marcelovské piesky (časť Mašan)

 • Na ploche 1.5 ha boli ošetrené výhonky agátu bieleho metódou sprejovania herbicídom.
 • Plochy zarastené smlzom (Calamagrostis epigeios) boli pokosené na celkovej rozlohe 1.25 ha a následne z nich bola odstránená biomasa.

ÚEV Chotínske piesky

 • Na ploche 1.1 ha boli ošetrené výhodny agátu bieleho metódou sprejovania herbicídom.
 • Plochy zarastené trávou boli pokosené na celkovej rozlohe 1.43 ha a následne z nich bola odstránená biomasa.

 

C.3:  Zlepšenie hydrologického režimu slanískSlanisko

V rámci aktivity sa bude realizovať vytváranie maloplošných terénnych depresií v takých miestach, kde je potenciál na vyzrážanie minerálov vo vrchnej vrstve pôdy. Na niektorých lokalitách bude realizované vytváranie ílových bariér. Táto metóda je navrhovaná tam, kde nie je možné odstránenie (vyplnenie) odvodňovacích kanálov spôsobujúcich trvalé zníženie hladiny podzemnej vody. Ílové steny situované súbežne s kanálmi obmedzia odtok podzemnej vody do kanálov a spôsobia zvýšenie hladiny podzemnej vody pred bariérou.

Partner zodpovedný za realizáciu: DAPHNE

Dosiahnuté výsledky:

2013

 • Pripravovali sa podklady pre verejné obstarávanie.
 • Na základe analýz dát z hydro-geologických vrtov na lokalitách Kamenín a Bokroš sa rozhodlo ustúpiť od pôvodného plánu vybudovať ílové clony a to vzhľadom na nevhodnú geologickú situáciu. V prípade lokality Bokrošské slanisko by musela byť ílovitá clona príliš hlboko – viac ako 4 m a pozitívny efekt by bol otázny. V prípade lokality Kamenín neboli dokázané výsledky hydrologického modelu, ktorý bol zhotovený pre Štátnu ochranu prírody, ktorá poukazovala na smerovanie podzemnej vody k odvodňovaciemu kanálu. Opatrenia, ktoré odporúčali hydro-geológovia pozostávajú z vyplnenia odvodňovacieho kanálu na okraji lokality.

2014

 • Odstraňovanie vrchných častí pôdy na BokrošiPripravená bola technická špecifikácia pre verejné obstarávanie na zakúpenie vodných čerpadiel. Čerpadlá budú slúžiť v rámci projektu prevažne pre účely pastvy, keďže je nevyhnutné zabezpečiť na niektorých lokalitách lepší prístup k vode.
 • Na základe merania salinity bolo v teréne vybraných a označených 50 malých plôch. 
  S cieľom pripraviť 50 maloplošných lokalít na obnovu slaniskových biotopov, sme realizovali veľmi detailný prieskum pôdnych podmienok na navrhovaných lokalitách, vrátane detailného zmapovania lokalít a ich vyznačenia v teréne. Na navrhovaných lokalitách bola zmeraná salinita a na obnovu boli vybrané len tie lokality, ktorých nižšia pôdna vrstva (hlbšie ako 15 cm) vykazovala signifikantne vyššiu salinitu.
 • Pripravená bola technická špecifikácia a špecifikácia pre verejné obstarávanie, vrátane výberu miesta na uskladnenie vrchnej pôdy.
 • Od väčšiny vlastníkov a užívateľov lokalít určených na obnovu sa nám podarilo získať súhlas na jej realizáciu.

2015Úprava brehu na lokalite Pavelské slanisko

 • V roku 2015 sme pokračovali v získavaní povolení realizovať obnovu slanísk na 50 menších plochách.
 • V septembri 2015, po tom, ako sme získali všetky povolia a súhlasy vlastnikov, začali obnovné práce na lokalitách: Bokrošské slanisko, Pavelské slanisko, Ráczovo jazierko, Panské lúky, Akomáň a Mostové.
 • Celková rozloha plochy na ktorej bola odstránená vrchná vrstva je 1,47 ha.
 • Obnova lokality Kamenín bola odložená vzhľadom na komplikované získavanie povolení na vyplnenie drenážneho kanála. Po realizácii obnovných prác v Kameníne sa zvýši rozloha obnovených plôch o 1 ha (0,5 ha s odstránenou vrchnou vrstvou pôdy a 0,5 ha vyplneného kanála). Na základe obnovného plánu, navrhujeme 50 plôch o celkovej rozlohe 2 ha.

 

Zasypávanie kanála odvodňujúceho Kamenínske slanisko

Kanál pred zasypaním Zasypávanie kanála
Kanál v Kameníne pred zasypaním
Zasypávanie kanála v Kameníne
Zasypávanie kanála Navážanie ornice na zasypaný kanál
Zasypávanie kanála v Kameníne
Navážanie ornice na zasypaný kanál
Zasypaný kanál Zasypaný kanál
Zasypaný kanál v Kameníne
Zasypaný kanál v Kameníne

Október 2015- 2016

 • Na lokalite Kamenínske slaniská pribudol ďalší 1 hektár, na ktorom boli obnovené podmienky pre rozvoj slaniskových biotopov (14 mikroplôšok).
 • S cieľom obnoviť hydrologické podmienky na lokalite Kamenínske slaniská bol odstránený, resp. vyplnený drenážny kanál o celkovej dĺžke 450 m, pričom bola transportovaná zemina o celkovom objeme 5000 m3
 • Výsledky obnovného manažmentu na lokalite Kamenínske slaniská (vrátane odstránenia krovín a zavedenia pastvy dobytkom) boli prezentované miestnym i regionálnym autoritám a zainteresovaným skupinám počas Dňa Natura 2000, ktorý bol organizovaný 19. mája 2016 v obci Kamenín. Zúčastnilo sa ho 40 zástupcov rôznych zainteresovaných skupín  (starostovia, úradníci, vlastníci pôdy, správcovia atď.) a RTVS.
 • V prípade lokality Bokrošské slanisko sa zvažuje možnosť vyplnenia malého drenážneho kanála v centrálnej časti lokality ako dodatočného opatrenia na zlepšenie obnovných opatrení realizovaných na tejto lokalite na jeseň 2015. Na realizáciu prác sa pripravuje verejné obstarávanie.
 • Vypracovaná bola technická špecifikácia pre verejné obstarávanie na zakúpenie vodných púmp.

 

 


 

C.4: Odstránenie nepôvodných inváznych druhov drevín na pieskových dunách

Aktivita je zameraná na manažment biotopu 91N0* – Panónske topoľové lesy s borievkou, ktorý sa na Slovensku nachádza na jedinej lokalite – SKUEV 0067 Čenkov. Tento prioritný biotop podlieha degradačným sukcesným procesom za účasti nepôvodných inváznych druhov drevín. Obnova typickej vegetácie pieskov si vyžaduje odstránenie nepôvodných drevín, ako sú agát biely, pajaseň žliazkatý, brestovec západný a čremcha neskorá a následné obnovenie mozaikovitej štruktúry biotopov. Na lokalite Čenkov sa odstránia nepôvodné, invázne druhy drevín na rozlohe 60 ha.

Partner zodpovedný za realizáciu: ŠOP SR

Dosiahnuté výsledky:

2013
 • Invázne drevinyV rámci tejto aktivity boli aktualizované mapy výskytu pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima) v SKUEV0067Čenkov. V prípade tohto druhu boli bodovo zmapované plodiace jedince, ktoré ako zdroje nových diaspór budú prioritne likvidované. Mapovanie bolo vykonané v mesiacoch júl – september 2013. Údaje boli vyhodnotené v prostredí  GIS. Kombináciou vrstvy plošného výskytu neplodných jedincov a vrstvy bodového výskytu plodných jedincov boli získané podklady pre prípravu stratégie likvidácie jedincov pajaseňa (Ailanthus altissima).

2014

 • V roku 2014 boli zmapované fertilné jedince pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima), ktoré sú zdrojom nových diaspór a musia byť preto primárne odstránené. Okrem GPS súradníc bola meraná hrúbka kmeňa vo výške 1,3 m. Počet jedincov bol zaznamenaný v prípade veľmi hustých porastov, kedy  by nebolo vhodné vyznačovať každého jedinca.  Údaje boli spracované v GIS vrstvách a slúžili ako podklad pre podrobnú špecifikáciu tendra. Fertilné jedince boli zároveň označené za účelom ich chemického ošetrenia.


2015 - október 2016

 • Porast inváznych drevín po chemickom ošetreníChemické ošetrenie sa následne realizovalo v období od augusta do septembra 2015 v SKUEV Čenkov a v SKUEV Nesvadské piesky (časť Líščie diery) a to na celkovej ploche 60,22 ha (60 ha v SKUEV Čenkov, 0,22 ha v SKUEV Nesvadské piesky - časť Líščie diery). Injektáž herbicídmi bola použitá za účelom likvidácie jedincov pajaseňa žliazkatého.
 • V ÚEV Čenkov boli všetky jedince pajaseňa žliazkatého (sterilné aj fertilné) likvidované v dvoch porastoch. Zároveň bolo zlikvidovaných na tejto lokalite 1385 fertilných jedincov.
 • V ÚEV Nesvadské piesky, časť Líščie diery boli injektované jedince pajaseňa žliazkatého (fertilné aj sterilné) v určenom lesnom poraste a jeho okolí.
 • Dva týždne po ošetrení bol pajaseň monitorovaný. Boli pozorované signifikantné znaky poškodenia - suché listy, kmene a výhonky - na základe čoho je možné usudzovať, že injektáž do kmeňov je efektívnou metódou likvidácie pajeseňa.
 • V apríly 2016 sa uskutočnila terénna kontrola, počas ktorej sa zistilo, že úspešnosť zásahov z roku 2015 bola 90%. Rovnakou chemickou metódou bola tá istá plocha ošetrená aj v lete 2016. Ošetrené boli výhonky presahujúce 2 cm s cieľom znížiť ich prežitie.
 • Na základe úspešnosti chemického ošetrenia a nevyhnutnosti zredukovať invázne druhy na zvyšku plochy v ÚEV Čenkov, ktorá je vážne zasiahnutá inváznymi druhmi, bola plocha určená na ošetrenie za použitia rovnakej metódy a prístupu, rozšírená aj na 3 priľahlé lesné stanovištia a funkčné plochy, ktoré sa v nich nachádzajú (507, 508, 511) o rozlohe 62.78 ha. Práce by mal realizovať dodávateľ zabezpečený v procese verejného obstarávania.
 • Súčasne s týmto bude ošetrených zamestancami ŠOP SR,  2000 dodatočne rozšírených fertilných jedincov pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima) v rámci celkového lesného komplexu Čenkov. Táto časť obnovného manažmentu bude zabezpečená mimo plochy, ktorú bude ošetrovať externý dodávateľ.
 • V septembri 2016 bolo zrealizované verejné obstarávanie na zakúpenie herbicídov, vŕtačky s príslušenstvom, batérie, a generátor na nabíjanie batérií a sada náradí na ošetrovanie inváznych rastlín (spreje s príslušenstvom, sekery, nože, aplikátory herbicídov).

 

 


 

C.5: Obnova a manažment biotopov slanísk a pieskov prostredníctvom tradičného pasenia

Cieľom projektu je obnova tradičného pasenia, ktoré sa bude realizovať na základe štúdie pripravenej v rámci aktivity A.3. Jedným z výstupov projektu je založenie mobilného stáda. Vytvoria sa podmienky na obnovenie pasenia, vrátane nákupu zvierat (300 oviec, 100 kôz), vybudujú sa prístrešky, oplotenie a zdroje vody. Bude sa využívať systém rotačného pasenia. Celkovo plánujeme v spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi pôdy v chránených územiach obnoviť tradičné hospodárenia na rozlohe 350 ha.

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

Dosiahnuté výsledky:

V období od začiatku projektu do konca augusta 2016 bola pastva obnovená na celkovej ploche 283.7 ha.

2011-2015 (October)

 • Na 8 projektových lokalitách a celkovo na ploche 265,7 ha bola obnovená pastva. Očakávame, že k tomuto počtu pribudnú ďalšie tri lokality (min. rozloha 84,5 ha).
 • Zakúpené bolo mobilné stádo s 99 ovcami. Okrem toho bolo zakúpených 67 kráv (teľatá) a 5 vodných byvolov (teľatá). Zvieratá boli poskytnuté miestnym farmárom a družstvám za účelom zabezpečenia obnovy a dlhodobého spásania na projektových lokalitách.
 • Zakúpená bola aj infraštruktúra potrebná pre pastvu (elektrické oplôtky, zariadenia). Na 7 projektových lokalitách bola následne vybudovaná nevyhnutná infraštruktúra potrebná na zabezpečenie dlhodobej pastvy. Tá zahŕňa pevné oplôtky (26,7 km), studne/napájadlá na vodu a prístrešky pre zvieratá.
Pastva na Kamenínskom slanisku
ÚEV Pavelské slanisko - V roku 2012 bola pokusne začatá pastva na cca 1/3 rozlohy lokality a v roku 2013 sa s pastvou na lokalite pokračovalo. V nasledujúcom období sa podarilo pastvu obnoviť na celej lokalite (18,5 ha), vrátane zabezpečenia nevyhnutnej infraštruktúry potrebnej pre udržanie dlhodobej pastvy. Po dvoch sezónach pasenia sa na lokalite rozšírili halofytné druhy rastlín, najmä palina slanomilná(Artemisia santonicum)a kostrava paovčia (Festuca pseudovina).

ÚEV Kamenínske slanisko - Pastvu sa podarilo obnoviť viac menej na celej lokalite  celkovo na 108,9 ha) a to vďaka spolupráci s miestnym farmárom. Jeho požiadavky na zabezpečenie pastvy boli - vybudovať pevné oplotenia, zabezpečiť zvieratám na lokalite vodu a časť zvierať zakúpiť z projektu. Z tohto dôvodu bolo zakúpených 29 jedincov maďarského šedého dobytka a 5 ks vodných byvolov, ktoré sú vhodné na obnovu zničených častí. V západnej časti bolo potrebné skúpiť časť pôdy, aby na nej mohla prebiehať pastva.


Pastva na Šurianskych slaniskáchÚEV Šurianske slaniská - V spolupráci s miestnym farmárom sa podarilo obnoviť pastvu na 95 hektároch v severnej časti lokality (Akomáň). Požiadavkou farmára bolo zabezpečiť pevné oplotenie a zvieratá pre pastvu. Na lokalite boli vybudované dva druhy

oplôtkou – vyšší vo východnej časti lokality, kde môžu byť zvieratá držané nielen počas dňa ale aj v noci. Tento má zabezpečiť zvieratá voči krádeži. Väčšia časť lokality  (západná strana), kde sa zvieratá pasú len cez deň, je obohnaná elektrickým oplôtkom. Táto časť je rozdelená na tri časti za účelom lepšej regulácii pastvy. Farmárovi bolo poskytnutých 38 mladých kráv (teľatá), sorta podľa výberu farmára. Zvieratá majú byť pasené výhradne na lokalite a z dlhodobého hľadiska majú zabezpečiť potreby a ciele trvalej udržateľnosti projektu.

ÚEV Mostové - Pastva bola obnovená na celej lokalite (22,5 ha). Vybudované boli pevné elektrické oplôtky a dve studne

ÚEV Bokrošské slanisko - Pastva bola obnovená v spolupráci s miestnym farmárom prakticky na celej lokalite (10 ha). Na lokalite sa pasie stádo zložené z koní, husí, oviec a somárov. Požiadavkou farmára bolo zabezpečiť elektrický oplôtok, vodu a prístrešky pre zvieratá. Tieto boli zabezpečené vďaka projektu.

Pastva na lokalite Mostové

ÚEV Pri Orechovom rade – Pastva bola obnovená v západnej časti lokality na ploche 0,5 ha v spolupráci s miestnym farmárom. Na lokalite sa pasú husi, ovce a čiastočne kone. Na náklady projektu boli zabezpečené elektrické oplôtky, zdroj elektrického napätia a studne. Farmár súhlasil taktiež so zabezpečením dlhodobého manažmentu vo výchovnej časti lokality (kosba v neskorom lete po odkvitnutí cieľových druhov).


ÚEV Chotínske piesky
– Pastva bola obnovená na väčšine lokality (4 ha). Spásané časti zahŕňajú aj plochy, na ktorých boli odstránené invázne druhy v rámci aktivity C.2, čo môže pomôcť pri efektívnej kontrole ich zmlaďovania. Pastva sa realizuje v spolupráci s obcou. Starosta mal požiadavku vybudovať nevyhnutnú infraštruktúru potrebnú na pastvu a to – pevný elektrický oplôtok (vrátane zdroja elektrického napätia), prístrešok pre zvieratá a studňu. Uvedené bolo zabezpečené vďaka projektu.

ÚEV Marcelovské piesky - Pastva bola obnovená na plochách v severnej časti územia (6,3 ha) v spolupráci s miestnym farmárom. Jeho požiadavkou bolo zabezpečiť vybudovanie pevného oplôtku a stáda, ktoré by sa na lokalite páslo. Tieto boli zabezpečené vďaka projektu. Zabezpečená bola aj komunikácia s vlastníkmi pôdy a relevantnými inštitúciami.

Pastva na lokalite Marcelovské pieskyÚEV Komárňanské slanisko – Miestny farmár súhlasil s obnovou pastvy na celej lokalite (14,6 ha), pokiaľ sa z projektu zabezpečí vybudovanie pevného elektrického oplôtku a miesta pre napájanie dobytka. Očakávame, že sa s pastvou začne v januári 2016. 

ÚEV Čenkov – Od užívateľa pozemku, ktorým sú Lesy SR, š.p., sa podaril získať súhlas na pastvu na asi 70 ha, vrátane najdôležitejších častí. Jedná sa o veľmi pozitívny výsledok, keďže po prvýkrát bude pastva povolená aj v lese. Pastvu má z dlhodobého hľadiska zabezpečiť na lokalite miestny farmár, s ktorým prebiehajú rokovania. Očakávame, že jeho požiadavkou bude na lokalite vybudovať elektrický oplôtok, prístrešok pre zvieratá a napájadlo.

ÚEV Nesvadské piesky – Od majoritného vlastníka pozemkov sa podarilo získať povolenie na pastvu na lokalite. Zároveň bol kontaktovaný miestny farmár, ktorý má záujem pásť na lokalite kone. Predpokladáme, že pastva na signifikantnej časti lokality (3,6 ha) sa začne začiatkom roka 2016.

Pastva na lokalite Bokrošské slaniskoÚEV Jurský Chlm – Vlastníkovi pôdy bola zaslaná žiadosť  o povolenie na dlhodobú pastvu, ktorú by mal zabezpečiť na lokalite miestny farmár, ktorý je schopný dlhodobo pásť na lokalite kravy. Lokalita je výrazne zarastená krovinami a dominantnými trávami ako sú smlz a trstina. Lokalita hraničí s plochami ornej pôdy.  Na obnovenie pastvy za účelom obnovy slanísk je preto nevyhnutné vybudovať infraštruktúru potrebnú pres pastvu (pevný oplôtok) a a zrejme aj prenájom časti zvierat na pastvu, keďže miestny farmár má len limitované možnosti zabezpečiť dostatočný počet zvierat pre pastvu. ÚEV Jurský Chlm  pozostáva z úzkych pruhov pôdy, ktoré sú prerušované ornou pôdou. Z tohto dôvodu je finančne efektívnejšie vybudovať ploty čiastočne aj mimo samotného ÚEV. Takéto riešenie vytvorí aj akúsi ochrannú zónu okolo pruhov v ÚEV, a vďaka tomu sa obnovia aj časti v súčasnosti rozoraných plôch. Z historických a leteckých snímkou vyplýva, že lokalita bola v minulosti oveľa kompaktnejšia.

ÚEV Panské lúky , ÚEV Síky – S vlastníkmi a užívateľmi pôdy ako aj s miestnymi farmármi prebiehajú rokovania týkajúce sa obnovy pastvy na oboch lokalitách. V prípade ÚEV Síky je idea vybudovať pevný oplôtok v južnej a východnej časti lokality. Tieto hraničia s obrábanou pôdou a pastieri nechcú riskovať únik oviec do susedných polí. Tieto časti nie sú spásané dôkladne, čo má za následok zníženú kvalitu biotopov. Aby mohla byť na lokalite zabezpečená intenzívna pastva nevyhnutná na obnovu slaniskových biotopov, je nevyhnutné vybudovať pevné oplôtky.

 

October 2015-2016

 • Počas tohto obdobia bola obnovená pastva na 4 projektových lokalitách, na celkovej ploche 32.3 ha. Kompletná infraštruktúra potrebná na dlhodobé udržanie pastvy bola zabezpečená na nasledovných lokalitách:

Obnova pastvy na Kamenínskych slaniskáchÚEV Kamenínske slanisko: pastva bola obnovená vo východnej časti lokality (6 ha). Miestnemu farmárovi, ktorý sa zaviazal zabezpečiť z dlhodobého hľadiska pastvu, bol dodaný oplôtok, prístrešok pre pasúce sa zvieratá a napájadlá a 5 kráv.

ÚEV Marcelovské piesky: v spolupráci s miestnymi farmárom bola v severnej časti lokality obnovená pastva na ploche 6.3 ha. Vďaka projektu boli zabezpečené oplôtky a prístrešok pre pasúce sa zvieratá.

ÚEV Chotínske piesky: v území bola obnovená pastva prakticky na celej lúčnej ploche, vrátane častí, kde bol odstránený agát biely. Celková rozlaha plochy, na ktorej bola obnovená pastva je 4 ha. Obnova bola realizovaná v spolupráci s obcou. Vďaka projektu boli zabezpečené oplôtky, prístrešok pre pasúce sa zvieratá a napájadlo.

Kamenínske slaniská - plochy po obnove pastvyÚEV Síky: pastva bola obnovená v juho-východnej časti lokality (16 ha). Keďže táto časť susedí s poliami, pastieri tu pásli len zriedkakedy, aby sa vyhli tomu, že zvieratá napáchajú na susedných plochách s obilím škody. Dôsledkom nedostatočnej pastvy bol stav cieľových biotopov v tejto časti taktiež nedostatočný. Preto bol z projektu zabezpečený pre pastiera mobilný elektrický oplôtok, vďaka ktorému bude možné efektívnejšie regulovať pastvu, čo je nevyhnutná podmienka na zabezpečenie dobrého stavu cieľových biotopov na všetkých častiach projektového územia.

 • V období od začiatku projektu do konca augusta 2016 bola pastva obnovená na celkovej ploche 283.7 ha.
 • V októbri 2016 bola pastva obnovená v ÚEV Pri Orechovom rade (východná časť okality; 1 ha). Do konca decembra 2016 je plánovaná obnova pastvy aj v ÚEV Komárňanské slanisko (14.5 ha) a do konca marca 2017 v v ÚEV Čenkov (51 ha).

ÚEV Pri Orechovom rade: v októbri 2016 bola v spolupráci s miestnym farmárom obnovená pastva vo východnej časti lokality (1 ha). Z projektu bol zabezpečený mobilný elektrický oplôtok, ktorý je nevyhnutný na obnovu pastvy.

Elektrický oplôtok na lokalite SíkyÚEV Komárňanské slanisko – s miestnym farmárom sa podarilo dohodnúť spásanie celej lokality (14.5 ha), pričom z projektu sa za týmto účelom zabezpečí nevyhnutná infraštruktúra pre pastvu. Vybudované bolo zatiaľ napájadlo pre zvieratá a pracuje sa na zabezpečení oplôtku, ktorý by zaistil na lokalite pastvu. Celá infraštruktúra by mala byť zabezpečená do konca decembra 2016.

ÚEV Čenkov – od lesníkov sa podarilo získať povolenie na obnovu pastvy na 51 ha, vrátane najhodnotnejších častí lokality ako aj častí, kde boli odstránené invázne pajasene. S miestnym farmárom bola uzavretá dohoda o dlhodobej starostivosti o zvieratá a infraštruktúru. Z projektu bol zabezpečený oplôtok, miesto pre napájanie zvierat a časť zvierat (8 kráv). Na lokalite by sa malo začať pásť v marci 2017.