Partneri projektu

Prijímateľom projektu je DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie. Projekt realizuje v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) a Štátnou ochranou prírody SR.

Daphne logo

 

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie je mimovládna organizácia založená v roku 1993. Daphne je skúsená ochranárska organizácia s aktivitami zameranými na zvyšovanie povedomia verejnosti a porozumenia problematike životného prostredia.

Do roku 2013 DAPHNE realizovalo viac ako 130 projektov, pričom mnohé z nich sa výraznou mierou zaoberali aplikovaním metód a výsledkov ekologického výskumu do praktickej ochrany prírody. DAPHNE organizovalo celoslovenské mapovanie a vybudovalo Informačný systém lúk a rašelinísk, ktorý predstavuje jeden z najväčších informačných systémov s údajmi o biodiverzite na Slovensku. DAPHNE sa tiež podieľalo na príprave Katalógu biotopov Slovenska a príprave metodiky pre vypracovanie programov starostlivosti pre územia európskeho a medzinárodného významu. Nadobudnuté údaje a skúsenosti s ich vyhodnotením a interpretáciou využilo DAPHNE pri príprave vedeckého návrhu území európskeho významu ako súčasti sústavy NATURA 2000 ako aj pri tvorbe programov starostlivosti chránených území. Pre Európsku komisiu DAPHNE vypracovalo návrh indikátorov hodnotenia poľnohospodárskych území s vysokou prírodnou hodnotou a modely manažmentu vybraných typov biotopov, ktoré si vyžadujú aktívny opakovaný manažment. Ako člen Európskeho združenia právnických osôb poskytuje DAPHNE technickú podporu pri implementácii Smerníc o vtákoch a o biotopoch.  Okrem toho pripravilo DAPHNE vedecký návrh doplnkov sústavy území európskeho významu v panónskom a alpskom biogeografickom regióne.

Od roku 1999 pracuje DAPHNE aktívne v environmentálnom vzdelávaní a zvyšovaní povedomia verejnosti. Pravidelne poskytuje prednášky a výuku rôznych environmentálnych programov pre školákov a organizuje kurzy pre učiteľov ako aj rozličné podujatia pre širokú verejnosť. Vzdelávacích programov organizovaných DAPHNE sa doteraz zúčastnilo viac ako 50 000 žiakov a študentov. Za trilaterálnu iniciatívu MVO pri ochrane Nivy Moravy a Dyje bola DAPHNE udelená Ramsarským dohovorom o ochrane mokradí Cena za ochranu mokradí za rok 2002.

 

logo SOP SRŠOP SR je odbornou organizáciou MŽP SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa ustanovení zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V  rámci hlavnej činnosti zabezpečuje najmä spracovávanie koncepčných a metodických materiálov, podkladov pre tvorbu právnych predpisov v oblasti ochrany prírody a krajiny, odborných stanovísk a podkladov pre rozhodovaciu činnosť orgánov ochrany prírody, spracovávanie/obstarávanie vybranej dokumentácie ochrany prírody, odbornú starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny, realizáciu opatrení v chránených územiach súvisiacich s ich obhospodarovaním za účelom zlepšovania stavu predmetu ich ochrany, environmentálnu výchovu s dôrazom na ochranu prírody, výskum a monitoring osobitne chránených častí prírody a krajiny, prevádzku, sprístupňovanie a iné využívanie jaskýň. ŠOP SR koordinuje budovanie sústavy NATURA 2000 na Slovensku, plní úlohy vedeckého orgánu (CITES), úlohy vyplývajúce z medzinárodných dohovorov na úseku ochrany prírody/ biodiverzity,  implementuje projekty v rámci rôznych finančných mechanizmov a schém.

 


BROZ
vzniklo ako občianske združenie (nezisková mimovládna organizácia) v Bratislave v roku 1997. Pôsobí v ochrane prírody, posilnení a obnove biodiverzity, podpore vhodného územného plánovania a trvalo udržateľného rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni a v environmentálnej výchove. BROZ pôsobí najmä v regióne juhozápadného Slovenska. Aktivity sú organizované do siedmych programov:

logo BROZ

1. Biodiverzita: propagácia Natury 2000, ochrana ohrozených druhov a ich biotopov
2. Malé Karpaty: ochrana lesov a trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, nové chránené územia
3. Záhorie: obnova mokradí, propagácia ochrany prírody vo vojenskom obvode, výskum
4. Dunaj: ochrana a manažment lužných lesov, obnova degradovaných mokradí
5. Ekologická sieť Bratislavy: podpora ekologických sietí a environmentálne vhodného územného plánovania
6. Zelené pľúca Bratislavy: zlepšenie existujúcich zelených plôch, výsadba stromov, propagácia “mestskej biodiverzity“
7. Obnova mokradí: obnova degradovaných mokradí, verejné kampane, environmentálna výchova.

Personál BROZ je skúsený v manažmente LIFE projektov:ukončené projekty LIFE-NAT 03/SK/000097, LIFE 05 NAT/SK/000112, bežiace projekty LIFE 06 NAT/SK/00015, LIFE 07NAT/SK/000707 a LIFE 08 NAT/SK00239) ako aj v ďalších väčších medzinárodných projektoch podporených rôznymi finančnými mechanizmami.