Prípravné aktivity

 

A.1: Vypracovanie štúdie o eko-hydrologickej obnove slanísk

A.2: Vypracovanie štúdie o ekologickej obnove piesočných dún

A.3: Príprava expertnej štúdie na obnovu a manažment slaniskových a pieskomilných biotopov pasením

A.4: Spracovanie technickej dokumentácie pre obnovné aktivity a vybudovanie technických objektov

A.5: Vypracovanie programov starostlivosti pre projektové lokality

A.6: Začlenenie cieľov ochrany prírody do cieľov lesných hospodárskych plánov

 


 

A.1: Vypracovanie štúdie o eko-hydrologickej obnove slanísk

Štúdia o eko-hydrologickej obnove slanísk bude obsahovať návrhy obnovných opatrení pre jednotlivé slaniskové lokality. Vychádza zo základného opisu hydrogeologických podmienok, opisu vegetácie a merania obsahu solí v poľných podmienkach, aby sa vyšpecifikovali lokality s dobrým potenciálom na obnovu procesu zasolenia.

Partner zodpovedný za realizáciu: DAPHNE

Dosiahnuté výsledky:Pristroj

 • Zakúpený bol prístroj pre terénne stanovenie elektrickej vodivosti pôdy, pôdnej vlhkosti a teploty.
 • Podarilo sa nám získať historické pedologické a vegetačné údaje.
 • Vypracovaná  bola metodika na mapovanie cieľových biotopov a bola vytvorená databáza na spracovanie údajov.
 • Bolo realizované vegetačné mapovanie slaniskových lokalít s dôrazom na výskyt zasolených miest ako aj odobratie pôdnych vzoriek z terénu, ktoré boli následne analyzované.
 • Pripravená bola štúdia ekologickej obnovy slanísk na 9 lokalitách, ktorá obsahuje základný opis hydro-ekologických pomerov skúmaných lokalít, výsledky analýz pôdnych vzoriek, návrhy zvýšenia zasolenia povrchových vrstiev pôdy.

Ukončenie aktivity: Aktivita bola ukončená.

 


 

A.2: Vypracovanie štúdie o ekologickej obnove piesočných dún

Štúdia sa bude zaoberať spôsobmi obnovy biotopov pieskových dún, navrhne efektívny spôsob odstránenia a kontroly inváznych druhov drevín (napr. agát biely alebo pajaseň žliazkatý) a bylín (zlatobyľ kanadská, glejovka americká), identifikuje miesta a možný rozsah obnovy pohyblivých dún a otvorených plôch bez vegetácie. Cieľom obnovy pohyblivých dún je udržiavanie mozaiky rôznych sukcesných štádií vegetácie na pieskoch.

Partner zodpovedný za realizáciu: DAPHNEČenkov výruby inváznych drevín

Dosiahnuté výsledky:

 • Bolo realizované vegetačné mapovanie lokalít s dôrazom na výskyt inváznych druhov rastlín.
 • Boli lokalizované a navrhnuté spôsoby obnovy biotopov pieskových dún, vrátane efektívnych spôsobov odstránenia a kontroly inváznych druhov drevín, hlavne agátu bieleho a pajaseňa žliazkatého.
 • Spracovali sa GIS vrstvy a pripravili sa podklady k verejnému obstarávaniu.
 • Vypracovaná bola štúdia o ekologickej obnove piesočných dún.
Ukončenie aktivity: Aktivita bola ukončená.

 


 

A.3: Príprava expertnej štúdie na obnovu a manažment slaniskových a pieskomilných biotopov pasením

OvceIdentifikujú sa všetky potenciálne miesta obnovy prírodných biotopov pomocou opätovného zavedenia tradičnej pastvy domácich zvierat. Štúdia vyberie miesta s najvyšším potenciálom obnovy biotopov pomocou pastvy a kde pastva zároveň prináša výhody cieľovým druhom rastlín a ich biotopom. Štúdia určí najlepšie možné metódy a pastevné modely pre jednotlivé lokality, plemená a zloženie pasúcich sa zvierat, zaťaženie plochy a dobu pastvy.

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

Dosiahnuté výsledky:

 • Boli zhromaždené a spracované podkladové informácie pre prípravu štúdie. Týkajú sa výberu najvhodnejších plemien pre zostavenie mobilného stáda; prípravy logistiky pasenia, odporúčaného zaťaženia, načasovania pastvy a presunov mobilného stáda.
 • Realizovali sa stretnutia s miestnymi hospodármi a s expertmi v oblasti pasenia a stavania oplôtkov, s ktorými boli prekonzultované otázky pastvy a stavby oplôtkov v záujmových územiach.
 • Vypracovaná bola štúdia na obnovu a manažment slaniskových a pieskomilných biotopov pasením.

Ukončenie aktivity: Aktivita bola ukončená.

 


 

A.4: Spracovanie technickej dokumentácie pre obnovné aktivity a vybudovanie technickýchTvrdošovce objektov

V prípade potreby bude spracovaná podrobná technická dokumentácia podľa ktorej prebehne realizácia obnovných manažmentových opatrení plánovaných v rámci aktivity C3.

Partner zodpovedný za realizáciu: DAPHNE

Dosiahnuté výsledky:

 • Získali sme informácie o vrtoch, ktoré boli realizované na projektových lokalitách za posledných 50 rokov a následne sme ich analyzovali.
 • Pripravovala sa technická dokumentácia pre výstavbu ílových clôn na lokalitách Kamenínske slanisko a Bokroš.
 • Pripravili sa podklady potrebné na vypracovanie cenovej ponuky na "inžiniersko-geologický prieskum lokalít Bokrošské a Kamenínske slanisko.
 • Na základe analýz dát z hydro-geologických vrtov na lokalitách Kamenín a Bokroš sa rozhodlo ustúpiť od pôvodného plánu vybudovať ílové clony a to vzhľadom na nevhodnú geologickú situáciu.
 • Na lokalite Kamenínske slanisko odporučili hydro-geológovia nové opatrenie, ktoré pozostáva z vyplnenia odvodňovacieho kanálu na okraji lokality. V súvislosti s jeho realizáciou sa začalo vyjednávať so všetkými zainteresovanými stranami, predovšetkým so zástupcami obce Kamenín. Aj vďaka veľmi úspešnej spolupráci s obcou na iných projektových aktivitách, sme získali povolenie obnovné opatrenia realizovať. Jeho realizácia patrí v národnom kontexte rozhodne k inovatívnym.
 • Vzhľadom na rozsah prác, ktoré súvisia s vyplnením odvodňovacieho kanála na okraji lokality Kamenínske slaniská (vyplnenie drenážneho kanála o dĺžke 450 m a objeme 5000 metrov kubických), sme následne vypracovali projektovú dokumentáciu (k vydaniu územného rozhodnutia)  „Zasypanie slepého konca Parížskeho kanála a skrývka vrchnej časti pôdy“. Na jeho realizáciu sme získali stavebné povolenie od všetkých relevantných inštitúcií a organizácií - Ministerstva obrany SR, Distribúcie SPP (plynárne), Regionálneho Pamiatkového Ústavu Nitra, Telekomunikácií,  Hydromeliorácií atď.
 • Pripravené boli podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na realizáciu obnovných opatrení na Kamenínskom slanisku. Po jeho úspešnom realizovaní sa začalo s obnovnými prácami.
 • Konštrukčné práce boli sfinalizované v máji 2016.

 


 

A.5: Vypracovanie programov starostlivosti pre projektové lokality

Pripravíme programy starostlivosti pre 15 území - predstavujú základnú dokumentáciu ochrany prírody a krajiny, ktorá slúži na zabezpečenie priebežnej starostlivosti o chránené územie. Počas spracovávania programov starostlivosti bude projektový tím komunikovať s dotknutými vlastníkmi/užívateľmi už pri príprave návrhov manažmentových opatrení na ich pozemkoch, ako aj pri spracovaní finálnej verzie návrhu príslušného programu starostlivosti.

Partner zodpovedný za realizáciu: ŠOP SR

Dosiahnuté výsledky:

Pracovné stretnutie

 • Oslovili sme vedcov z rôznych výskumných inštitúcií ohľadom údajov a dát k biotopom slanísk a pieskov. Pre projekt boli získané vedecké články a rukopisy s nepublikovanými údajmi.
 • 25. januára 2012 bolo zorganizované stretnutie pre odborníkov a výskumných pracovníkov s cieľom informovať o projekte a diskutovať o ďalšej spolupráci.
 • 15. februára 2012 bol zorganizovaný seminár o metodike a príprave programov starostlivosti v Dunajskej Strede.
 • Uskutočnených bolo 22 stretnutí s relevantnými zainteresovanými skupinami za účelom nastavenia vhodných manažmentových  opatrení, ktoré budú súčasťou programu starostlivosti.
 • Spracované boli výsledky mapovania biotopov a zhromaždené údaje o výskyte vzácnych druhov živočíchov a rastlín.
 • 13.novembra 2014 sa uskutočnilo interné stretnutie s osobami zodpovednými za vypracovanie programov starostlivosti v súvislosti s novou štruktúrou dokumentácie.
 • Programy starostlivosti sa pripravujú v súlade s legislatívou (nová štruktúra dokumentácie). Začiatkom roku 2015 bolo pre 15 programov starostlivosti spracovaných 5 kapitol (zo 6), ktoré sú zamerané na prírodné podmienky, biodiverzitu, využitie krajiny, hodnotenie a návrh manažmentového plánovania, ciele a opatrenia. Po sfinalizovaní dokumentácie (pre kapitolu 6 budú pripravené mapy) a po následnom internom zhodnotení programov starostlivosti budú tieto dokumenty predložené na posúdenie kompetentným orgánom.
 • Zvýšená pozornosť bola venovaná SKUEV Čenkov a výskytu dvoch druhov európskeho významu  - jesienky piesočnej (Colchium arenarium) a kosatca piesočného (Iris arenaria) ako aj biotopom 6260* (Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch) a 91N0* (Panónske topoľové lesy s borievkou). Spracovaný bol návrh rozšírenia hraníc SKUEV 00367 Čenkov v súlade so závermi biogeografického seminára. V tejto súvislosti prebiehala aj komunikácia s užívateľom parciel (Lesy SR). Navrhnuté bolo rozšírenie hraníc zo súčasných 123,6 ha na 278,225 ha, čo činí navýšenie rozlohy o 154,325 ha). Vyhlásenie rozšírenia ÚEV je momentálne stále v  procese a riešia ho relevantné inštitúcie.
 • SKUEV Čenkov bol navrhnutý Ministerstvom životného prostredia ako modelová plocha pre vypracovanie manažmentových plánov pre ďalšie chránené územia a zároveň aj ako pilotná lokalita na testovanie metodiky manažmentových plánov. Rozšírenie hranice SKUEV Čenkov z pôvodných 123,6 ha na 254,6 ha bolo zakomponované do manažmentového plánu, čomu predchádzala intenzívna komunikáícia a súhlasy lesníkov (Aktivita A.6). Tento manažmentový plán je prvým manažmentovým plánom od legislatívnych zmien zo septembra 2014, ktorý bol predložený na schválenie. Vypracovaný bol spoločne so zámerom vyhlásiť chránené územie v súlade so zákonom. Krajský úrad v Nitre zaslal v septembri 2016 oznámenie o zámere vymenovať chránené územie všetkým dotknutým inštitúciám - obciam Kravany nad Dunajom a Mužla, Lesom SR, Slovenskému pozemkovému fondu, Okresnému úradu v Nových Zámkoch a Komárne. Inštitúcie mali 30 dní na to, aby návrh pripomienkovali. Pripomienky majú byť v návrhu zohľadnené. Krajský úrad v Nitre predloží následne finálny zámer Ministerstvu životného prostredia, ktoré ho následne odporučí vládne na vyhlásenie chráneného územia Čenkov. Po tomto procese bude manažmentový plán automaticky odsúhlasený okresným úradom.
 • Manažmentový plán pre SKUEV Chotínske piesky bol predbežne prediskutovaný z relevantnými inštitúciami - obcou Chotín, Slovenským pozemkovým fondom a organizáciou BROZ. Následne bol zaslaný okresnému úradu v Nitre, a v polovici októbra 2016 mohla začať schvaľovacia procedúra.
 • Zvyšných 13 manažmentových plánov je v procese finalizovania a pripomienkovania zo strany vedenia ŠOP SR. Pripomienky budú do návrhov zapracované projektovým tímom. Zapracované budú aj súhlasy zainteresovaných skupín týkajúce sa obnovy a následného pravidelného manažmentu.

 


 

A.6: Začlenenie cieľov ochrany prírody do cieľov lesných hospodárskych plánov

Lesy na lokalitách SKUEV 0067 Čenkov a SKUEV 0098 Nesvadské piesky – časť Líščie diery sú obhospodarované podľa lesných hospodárskych plánov, ktoré budú obnovované v roku 2014. Prípravná fáza nových lesných hospodárskych plánov dáva príležitosť Štátnej ochrane prírody požiadať o zaradenie opatrení, ktoré prispievajú k priaznivému stavu ochrany cieľových biotopov, najmä zlepšením druhovej skladby drevín v prospech domácich drevín s cieľom boja proti nepôvodným druhom.

Partner zodpovedný za realizáciu: ŠOP SR

Dosiahnuté výsledky:

2012-2013

Čenkov exkurzia

 • Uskutočnilo sa viacero terénnych obhliadok za účelom vymedzenia funkčných plôch.
 • Pre lokalitu Čenkov sa uskutočnili 2 oficiálne pracovné rokovania – 7.6 2012 a 5.12 2012.  Bol dohodnutý základný rámec obhospodarovania lesov a technický spôsob vymedzenia funkčných plôch.
 • Záujmy ochrany prírody boli zakomponované do Správ o doterajšom hospodárení, ktoré vypracovali vyhotovovatelia LHP a schválil KLÚ v Nitre vo februári 2013.
 • 17. mája 2013 sa uskutočnilo rokovanie Základného protokolu pre LC Štúrovo a 19. mája pre LC Komárno, kde prebehla diskusia o požiadavkách ochrany prírody a ich konkrétnom zapracovaní požiadaviek do pokynov  LHP.

 • Uskutočnilo sa viacero terénnych obhliadok lokalít Čenkov a Nesvadské piesky za účelom identifikácie plôch výskytu biotopov panónskych topolín s borievkou a panónskych stepí na piesku a uskutočnilo sa mapovanie biotopov pre potreby vypracovania programu starostlivosti.
 • Zorganizované boli 2 pracovné stretnutia ohľadom obhospodarovania lesov Čenkova.

 • Vypracovaná bola expertízna štúdia Návrh zásad hospodárenia v lesoch území SKUEV 0067 Čenkov a SKUEV 0098 Nesvadské piesky - časť Líščie diery,  Návrh modelov a zásad hospodárenia pre SKEUV 0067 Čenkov  a požiadavky ochrany prírody na obhospodarovanie lesov na lokalitách Čenkov a Líščie diery ako podklad pre vyhotovenie LHP (Program starostlivosti o lesy).
 • Vyhodnotilo sa mapovanie biotopov.

 • Na základe vyhodnotenia mapovania biotopov boli v SKUEV 0067 Čenkov vymedzené funkčné plochy, ktorých finálne odsúhlasenie do programu starostlivosti o les bude predmetom rokovania s užívateľom (Lesy SR) dňa 6.12.2013 (pozri aj A5).
 • Uskutočnilo sa 6 stretnutí so zainteresovanými skupinami.

 

2014 - 2015

 • So zástupcami Národného Lesníckeho Centra a autormi lesných hospodárskych plánov sa uskutočnilo niekoľko stretnutí, konzultácií a terénnych obhliadok, ktoré boli zamerané na vymedzenie funkčných plôch a vypracovanie lesných hospodárskych plánov (Stretnutia boli realizované: 23. januára 2014 vo Zvolene, 26. augusta 2014 v Trenčíne, 26. augusta 2014 na Čenkove a posledné bolo realizované 11. septembra 2014.)
 • 25. júla 2014 kompetentné orgány odsúhlasili Lesný hospodársky plán pre SKUEV Čenkov a SKUEV Nesvadské piesky.
 • Nový lesný hospodársky plán obsahuje definitívne vymedzenie funkčných plôch. Veľký úspech sme v projekte dosiahli v komunikácii s lesníkmi, ktorá sa týkala špeciálnych ochranárskych opatrení. Podarilo sa vyčleniť 66 ha funkčných plôch (v porovnaní s plánovanými 8 hektármi). 64,5 ha funkčných plôch bolo vyčlenených pre SKUEV Čenkov a 1,58 ha pre SKUEV Nesvadské piesky (celkovo 66,08 ha v porovnaní s 8 ha, s ktorými sa pôvodne v projekte počítalo).
 • Pripravený bol návrh nových lesných hospodárskych plánov pre obdobie 2014-2023, vrátane manažmentových opatrení na ochranu pieskových dún a ich biotopov. V nasledujúcom období realizácie projektu bude uskutočnená u užívateľov pozemkov kontrola implementácie oboch Lesných hospodárskych plánov.